“דערלעבט די פֿרײַ,
דערלעבט די פֿרײַ,
גרויסער גאָט
מיר האָבן דערלעבט די פֿרײַ”
בזמן הזה
איז אָבער
עד מתי